• DOLAR TL
  • EURO TL
  • Altın TL

Şah ve mat!

sah-ve-mat

DSP’li başkanın 13 yıl önce Antalya Göynük Belediye Başkanıyken aldığı karar, Kemer Belediye Başkanıyken karşısına çıktı. Başkan ve sorumlular 4 binadan oluşan 70 dükkanlı AVM’yi yıkıp günübirlik alana dönüştürmez ise haklarında idari ve cezai işlem yapılacak
07 Kasım 2019 Perşembe 15:23

 Meclis üyelerinden bazılarının isminin çarşıdan çıktığı basında yer alınca adı ‘encümen çarşısına’ çıkan alanla ilgili 13 yıl sonra gelen karar

 

Şah ve mat!

 

DSP’li başkanın 13 yıl önce Antalya Göynük Belediye Başkanıyken aldığı karar, Kemer Belediye Başkanıyken karşısına çıktı. Başkan ve sorumlular 4 binadan oluşan 70 dükkanlı AVM’yi yıkıp günübirlik alana dönüştürmez ise haklarında idari ve cezai işlem yapılacak 

HABER: Şükrü AĞIRMAN/Ramazan BOZCA

Belediyeye mühlet verildi

Necati Topaloğlu’nun CHP’den Göynük Belediye Başkanı olduğu dönemde 13 yıl önce yapılan kaçak yapılar başına bela oldu. Göynük zamanla Kemer’e bağlandı, Topaloğlu da Mart 2019 yerel seçimleriyle DSP’den Kemer Belediye Başkanı seçildi. Şu anda Topaloğlu ve sorumlular; mahkeme kararı doğrultusunda yapıları yıkıp bölgeyi günübirlik kullanım alanına dönüştürmezse haklarında idari dava açılıp suç duyurusunda bulunulacak. Davacı Göynük Güzelleştirme Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği adına konuşan Avukat Ali Topuz, yargı kararını uygulaması için belediyeye bir ay mühlet verdiklerini söyledi.

 

Halk isim bile takmıştı

DSP’li Antalya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun Göynük Belediye Başkanı olduğu 2006’da Göynük Belde Belediye Meclisince, Sakıp Sabancı Caddesi oteller bölgesinde bulunan 1611 parseldeki yaklaşık 7 dönümlük günübirlik alan; ticari alana dönüştürülmüştü. Burada 4 büyük binada yaklaşık 70 dükkanın bulunduğu bir çarşı inşa edildi. Ticari alanda hissesi olan bazı isimlerin; bölgenin ticari alana çevrilmesi kararını alan Göynük Belediye Meclisinde o dönem meclis üyesi olarak görev yapan bazı isimler olduğu basında yer aldı. Halk o nedenle buraya ‘encümen çarşısı’ adını verdi.

 

Topaloğlu şimdi ne yapacak

Bölgenin ticari alana dönüştürülmesine karşı dernek tarafından dava açıldı. 13 yıl aradan sonra dava sona erdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yapılan temyiz başvurusu ve ardından karar düzeltme talebini de reddederek mahkemenin plan değişikliği ile ilgili iptal kararını onadı. Karar sonrası alanda bulunan işletmeler 13 yıl sonra kaçak yapı konumuna düştü. Hem günübirlik alan ticari alana çevrilirken, hem çarşı yapılırken hem de yıkım kararı çıktığında belediye başkanı olan Topaloğlu’nun atacağı adım merak konusu.

 

Şaibe iddiaları gündeme geldi

Her şey 2006 yılında başladı. Şu an DSP’li olan Necati Topaloğlu’nun Göynük Belediye Başkanlığı döneminde Göynük Belediye Meclisi, Sakıp Sabancı Caddesi oteller bölgesinde bulunan 1611 parseldeki 7 dönümlük günübirlik alanı ticari alana dönüştürdü. Belediye meclisi, 218/1 ve 231/1 şeklinde iki parsel oluşturulmasına olanak sağlayan 1/25 binlik Güneybatı Antalya Çevre Düzeni Planı, 1/5 binlik ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000’lik ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılmasına onay verdi. Belediye Meclisi’nin aldığı bu karar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yine 2006 yılında onaylandı. O tarihlerde belediyede plan değişikliğinin askı süresinde şaibe olduğu iddiaları ayyuka çıktı.

 

‘Encümen Çarşısı’na karşı dava açıldı

Ticari alana çevrilen bahse konu alanda, bazı Göynük Belediye Meclis Üyelerinin hissesi olduğu iddiası birkaç kez basında yer aldı. Halk bu nedenle alana yapılan 4 binadaki 70 dükkanlı çarşıya ‘encümen çarşısı’ adını verdi. İddiaya göre yapılan plan değişikliklerinden kimsenin haberi olmadı. Günübirlik alana ticari amaçlı AVM binalarının yapımı başladığı sırada olaydan haberdar olan Göynük Güzelleştirme Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği hemen bakanlık aleyhine Danıştay’da dava açtı ve 13 Nisan 2006 tarihli bakanlık onaylı planların iptali için davacı oldu. Plan değişiklikleriyle ilgili kararın iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep etti. Davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bakanlık yanında davaya müdahil olan ‘davalı katılan’ Bayram Top’a karşı yürüyen davada, Göynük’ün belediye statüsünün kaldırılıp Kemer’e bağlanmasından sonra Kemer Belediyesi de davalı oldu.

 

Dava dilekçesinde ilginç ifadeler

Dernek mahkemeye verdiği dilekçesinde, Güney Antalya Turizm Alanı’nın çoğunun zaten otellere tahsis edildiğini ve böylece turizm kapsamında belirli bir zümrenin kullanımına açıldığını; söz konusu imar planlarında vatandaşların tek kullanım alanı olarak ayrılan 1611 parselin de ticari alana dönüştürülmesiyle bölge halkının ve ihtiyaçlarının dikkate alınmadığını ileri sürdü. Beldede yeni ticari alan ihtiyacı yokken ticari alan açıldığını belirtti. Tüm yönleriyle hukuka aykırı olan bu değişiklikle ilgili askı ve kesinleşme sürecinin sessiz sedasız, belki de planlar askıya bile çıkarılmadan ama çıkmış gibi sonlandırıldığını iddia etti.

 

İlk karar temyiz edildi

Bu bakanlık işlemlerine karşı sadece Danıştay’da dava açılabildiği için açılan ilk dava, 7 Kasım 2006’da Danıştay 6’ncı Dairesinde başladı. 27 Mayıs 2009 tarihinde bakanlık aleyhine karar çıktı. Mahkeme 2009/6182 sayılı kararıyla planların iptaline karar verdi. Böylece Göynük Güzelleştirme Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından açılan davada 1611 sayılı parselin günübirlik alan kullanımından ticari alana dönüştürülmesini içeren 1/25 bin ölçekli Güneybatı Antalya Çevre Düzeni Planı, 1/5 bin ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapan karar iptal edildi. Ancak bakanlık ve davalılar bu kararı temyiz etti. Davanın süresi içerisinde açılmadığı, kişisel yarar gözetilmediği, dava konusu planların şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olduğu, davanın reddi gerekeceği gerekçesi ile Danıştay 6. Dairesine temyiz başvurusunda bulundu.

 

Kurul bu kararı bozdu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise temyiz talebini kabul ederek 24 Şubat 2011 tarihinde bir karar verdi. Keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmadığını gerekçe göstererek temyiz talebini kabul ederek mahkeme kararını bozdu. Dosyayı mahkemesine geri göndererek keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak yeniden karar verilmesi istendi.

 

İkinci kez karar verildi

Ardından Danıştay 6. Dairesi bu karar üzerine 2011/7415 sayılı esasla yeni bir kayıt dosyası açtı ve yargılama yeniden başladı. Mahkeme keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırdı. Bu kez Danıştay 6. Daire 1 Aralık 2014 tarihli 2014/7816 sayılı yeni bir karar verdi ve bu kararıyla yeniden hem imar planı değişikliğinin hem de bakanlık onay işleminin iptaline karar verdi. Mahkeme kararında; tek bir parsele yönelik olarak günübirlik kullanımın ticaret kullanımına dönüştürülmesine yönelik 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planı ile 1/5 bin ve 1/1000 ölçekli imar planlarında yapılan değişikliğin, plan dengelerini bozduğu, yapılaşma alanının arttırıldığı, milli park ve orman komşuluğu niteliğinde bulunan bir alanda günübirlik kullanımı ticaret kullanımına dönüştürülmesinin alanın özellikleri ile bağdaşmadığı, dava konusu plan değişikliklerinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı ifadelerine yer verdi.

 

Kurul bu kez temyiz talebini reddetti

Bakanlık ve diğer davalılar olan Kemer Belediye ve davalı katılan Bayram Top ise bu kararı da temyiz etti. Danıştay Altıncı Dairesinin bu kararının ardından davalılar ve davaya müdahil taraflar bir üst mahkeme olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna ikinci kez temyiz talebinde bulundu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 23 Kasım 2017 tarihli 2015/2796 esas ve 2017/3857 karar sayılı kararıyla temyiz istemleri reddedildi. Kararda “…uygulama imar planı değişikliklerinin sadece dava konusu 25-d-1 pafta, 1611 parseli kapsadığı ve günübirlik tesis alanının büyük bir kısmına ticaret, küçük bir kısmına da yeşil alan lejantının verildiğinin görüldüğü, bu plan değişikliklerinin sadece dava konusu parsele özgü olduğu ve bu haliyle plan dengelerinin bozulduğu, dava konusu 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile yapılaşma alanının 2 bin 100 metrekareye çıkartılarak yaklaşık 4.3 kat arttırıldığı, milli park sınırları içinde kalan dava konusu bölgenin Akdeniz havzasında, kıyı kenar çizgisinin 232 m gerisinde ve orman alanının hemen bitişiğinde bulunması nedeniyle hassas bir ekosistem özelliği taşıdığı, özellikle milli park ilan edilmiş hassas ekolojik bölgelerde şehircilik ilkeleri ve planlama esasları gereği koruma kullanma dengesini gözetmek ve yapılaşma yoğunluklarını minimum düzeyde tutmanın öncelikli hedefler arasında yer aldığı, söz konusu alanın günübirlik alan kullanımından yapılaşma yoğunluğu yaklaşık 4.3 kat arttırılarak ticaret alanı kullanımına alınmasının bu ilke ve esaslar ile örtüşmediği, dava konusu alanın konaklama tesis alanı ile orman alanı arasında bir tampon bölge konumunda bulunduğu, bu türden geçiş bölgelerinin kullanım esaslarının ticaret fonksiyonu ile bağdaşmadığı, ayrıca öngörülen ticaret işlevinin ‘her şey dahil’ konsepti ile çalışan 4 ve 5 yıldızlı otellerin hizmet sunduğu kullanıcı profilinin talepleri ile yeterince ilişkili olmadığı, dolayısıyla öngörülen ticaret işlevinin yakın çevredeki konaklama tesisi işlev alanları ile doğrudan ilişkilendirilemeyeceğinin belirtildiği, bu durumda; tek bir parselin günübirlik kullanım kararının ticaret kullanımına dönüştürülmesine yönelik 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında yapılan değişikliğin, plan dengelerini bozduğu, yapılaşma alanının arttırıldığı, milli park ve orman komşuluğu niteliğinde bulunan bir alanda günübirlik alan kullanımın ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesinin dava konusu taşınmazın bulunduğu yerin özellikleri ile bağdaşmadığı anlaşılmakla dava konusu plan değişikliklerinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir…

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idareler ve davalı idareler yanında davaya katılanın temyiz istemlerinin reddine…” denildi.

 

Karar düzeltme talebine de ret

Davalılar bu kez de Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna karar düzeltme talebinde bulundu. 2018/1276 esas ve 2019/2713 karar ile davalı Kemer Belediyesi ve davaya müdahil Kültür ve Turizm Bakanlığının karar düzeltilmesi talebi de 27 Mayıs 2019 tarihinde reddedildi. Karar tamamen kesinleşti. Tüm yargı yolları da kapanmış oldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından alınan karar düzeltme talebinin reddine ilişkin kararda “Danıştay Dava Daireleri ve idari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar hakkında ancak 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerle kararın düzeltilmesi istenebilir. Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar ise adı geçen yasa maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymamaktadır. Bu nedenle kararın düzeltilmesi isteminin reddine 27/05/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi” denildi. Böylece Göynük Güzelleştirme Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından açılan davayla; yapılan plan değişikliğinin iptal edilerek alanın 13 yıl sonra yeniden günü birlik alan olmasına karar verildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararı sonrası, alanda bulunan iş yerleri kaçak yapı durumuna düşerken Göynük Güzelleştirme Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği avukatı Ali Topuz, mahkeme kararına rağmen belediyenin gerekli işlemleri yapmadığını öne sürdü.

 

Belediyeye mühlet verdi

Bu karar üzerine davacı dernek adına Avukat Ali Topuz, 14 Ekim 2019 günü belediyeye başvurdu. Topuz mahkeme kararının yerine getirilmesini isteyerek ‘kaçak yapıları yıkın, imar planına aykırılıkları giderin, bahse konu alanı sosyal donatı alanı haline getirin’ talebinde bulundu. Avukat Ali Topuz “Bir aylık bir süre verdik. Eğer gereği yapılmazsa belediye başkanı ve sorumlular hakkında hem idari hem de cezai yola başvuracağız ve suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Çok sayıda iş merkezi ve dükkanların yer aldığı ticari bir gelir elde edilerek rant sağlanan bahse konu kaçak yapıların sahiplerinin başkan Topaloğlu gibi ne gibi girişimlerde bulunacağı da merak konusu oldu. Zira Necati Topaloğlu’nun Göynük Belde Belediye Başkanı olduğu dönemde ticari alanda hissesi olan bazı isimlerin, ‘alanın ticari alana çevrilmesini sağlayan kararı alan belediye meclisinde meclis üyesi olarak görev alan bazı kişiler ve yakınları’ olduğu basında yer almıştı. Edinilen bilgiye göre merhum Bekir Top alanda hissesi bulunan bir meclis üyesiydi. Aynı zamanda Selahattin Sipahi de aynı durumdaydı. Davacı Bayram Top da merhum Bekir Top’un abisi olarak biliniyor. Bu kişilerin meclis kararı alınırken oy kullanıp kullanmadığı ise bilinmiyor.

 

Göynük kazandı

1611 parsel sayılı taşınmazın 2006 yılında Göynük Belediyesi tarafından yapılan plan değişikliği ile yoğunluklu bir ticaret alanına dönüştürüldüğünü belirten Göynük Güzelleştirme Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği avukatı Ali Topuz şöyle konuştu: “Yaklaşık 13 yıldır sürdürmüş olduğumuz yargı mücadelesini nihayetinde Göynük adına kazanmış olduk. 13 yılın sonucunda sadece bu parsele dönük olan plan değişikliğinin hiçbir şekilde kamu yararını öngörmediği ve bu kamu yararı ile şehircilik ilkelerine aykırı bu işlemin hukuka da uygun olmadığı noktasından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nihai kararını verdi ve bu karar kesinleşti.  Sadece Göynük değil Antalya kazanmış oldu. Antalya turizmi kazanmış oldu” ifadelerini kullandı. Danıştay’ın aldığı karar sonrası alanda bulunan işletmelerin kaçak yapı durumuna düştüğünü ve imara aykırı bir durumun söz konusu olduğunu söyleyen Topuz, mahkemenin buranın ticari alan olamayacağı ancak günübirlik sosyal donatı alanı olması gerektiği yönünde bir gerekçe sunduğunu belirtti. Alanda bulunan yapıların yıkılarak yeniden plan düzenlemesi yapılması gerektiğini vurgulayan Topuz, “Mahkemenin gerekçeli kararı idareyi bağladığı için idarenin artık burada tekrar ticari alan yapma şansı yok. Buradaki yapıların yıkılaraktan mahkeme kararı doğrultusunda tekrar bir planın düzenlenmesi gerekmektedir. Bu anlamda biz Kemer Belediyesi’ne müracaatımızı yaptık” dedi.

 

Belediye gerekeni yapmalı

Mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren 30 gün içerisinde infaz edilmesi gerektiğini, ancak belediyenin şu ana kadar bu konuda herhangi bir işlem yapmadığını söyleyen Topuz, “Gerekli işlem yapılmazsa biz idari yerlere suç duyurusunda bulunacağız. Bunun hukuki mücadelesini bırakmıyoruz. Biz bir an önce bu işlemin yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü gecikmiş bir durum söz konusu. Belediye mahkeme kararının kesinleştiğinin kendisine bildirilmesinden itibaren bu işlemi yapması gerekirdi. Yapmadığı için bugün biz dilekçe ile tekrar bir başvuru daha yaptık. Bir süre daha bekleyeceğiz. Eğer hala bir işlem yapılmıyorsa bütün kanuni haklarımızı kullanacağız. insanların nefes alma alanlarının korunması açısından böyle bir yerin günübirlik alana çevrilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.


Haber okunma sayısı: 167Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


ÇOK OKUNANLAR

Listelenecek kayıt bulunamadı

ANTALYA - HAVA DURUMU

ANTALYA